HYBRID

Chemmy Jones

Hi Guys

THC 17-22%
CBD 0%

Added to Bag
SATIVA

Durban Poison

Hi Guys

THC 19-23%
CBD 0-1%

Added to Bag
HYBRID

Ice Cream Cake

Hi Guys

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag
HYBRID

Lavender Kush

Hi Guys

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag
HYBRID

Lost Coast

Hi Guys

THC 19-21%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Platinum Cherry

Hi Guys

THC 17-22%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Platinum Girl Scout Cookies

Hi Guys

THC 16-21%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA

Romulan

Hi Guys

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag
HYBRID

Rude Boy Pre Roll

Hi Guys

THC 17-19%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Snoops Dream

Hi Guys

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag