SATIVA-HYBRID

Acapulco Gold

Cowlitz Gold

THC 19-23%
CBD 0-1%

Added to Bag
SATIVA-HYBRID

Black Cherry Soda

Cowlitz Gold

THC 20-24%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Buddha Kush

Cowlitz Gold

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag
SATIVA-HYBRID

Green Crack

Cowlitz Gold

THC 18-21%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA

Kraken

Cowlitz Gold

THC 19-24%
CBD 0-1%

Added to Bag
SATIVA-HYBRID

Maui Waui

Cowlitz Gold

THC 17-19%
CBD 0%

Added to Bag
SATIVA-HYBRID

Sour Diesel

Cowlitz Gold

THC 16-21%
CBD 0-1%

Added to Bag