HYBRID

Grease Monkey

Wyatt Herb's

THC 17-22%
CBD 0%

Added to Bag
HYBRID

Jungle Punch

Wyatt Herb's

THC 20-24%
CBD 0%

Added to Bag
INDICA

Purple Og

Wyatt Herb's

THC 16-21%
CBD 0%

Added to Bag